v contribute co. ltd 2004 views

v contribute co. ltd

บริษัท วี คอนทริบบิวท์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการประเภท ผู้รับเหมากิจการโทรคมนาคม ให้แก่ AIS DTAC TRUEMOVE และ TOT ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 เปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและสหกิจศึกษาในช่วงฤดูการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความชำนาญ จากการเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานในองค์กรและสามารถปฏิบัติงานได้จริง