CDG & GABLE Group 953 views

CDG & GABLE Group

เราให้บริการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรให้กับโครงการระดับชาติต่างๆ ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนโดยเริ่มตั้งแต่การร่วมวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาคำตอบที่ดีที่สุด ตลอดจนวางแผนการทำงานร่วมกันกับลูกค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการทำงาน
ติดต่อเรา http://www.cdg.co.th