รับนักศึกษาฝึกงานและ Full time เจ้าหน้าที่ควบคุมประสานงานก่อสร้าง 121 views

athomeproperty รับนักศึกษาฝึกงานและ Full time

ServisHero-hero-750x480

  ตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่ควบคุมประสานงานก่อสร้าง

จำนวน

 • 3 คน

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมดูแล การก่อสร้างให้ดําเนินการไปตามแบบรูปรายการ ข้อกําหนด
 • ดูแลการใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามที่อนุมัติ และ/หรือเทียบเท่า
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้งานก่อสร้างดําเนินการต่อไปได้
 • จดทําบันทึกการทํางานของผู้รับเหมาประจําสัปดาห์
 • ทํารายงานการทํางานประจํางวดที่ผู้รับจ้างขอส่งงาน
 • ทํารายงานสรุปผลความก้าวหน้าของงานแต่ละเดือนหรืองวดงาน
 • รวบปัญหาที่ไม่สามารถตกลงกันได้ และอุปสรรคต่าง ๆ เสนอต่อหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาปวส. – ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เดินทางได้ทั้งในกรุงเทพฯ

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2560

ช่วงเวลาที่เริ่มฝึกงาน

 • 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • 41/42 หมู่ 3 ซ. บางกร่าง 54 ถ. บางกรวย-ไทรน้อย ต. บางกร่าง อ.เมือง จ. นนทบุรี

สวัสดิการ

 • เบี้ยเลี้ยง,ค่าเดินทาง,ชุดฟอร์มและใบประกาศกิตติบัตรฝึกงาน,

นศ.ฝึกงาน ที่สนใจหาสถานที่ฝึกงานสามารถ หาที่ฝึกงาน 2559 หาที่ฝึกงาน 2560 กับเรา ได้ที่เว็บไซต์เด็กฝึกงาน ศูนย์รวมที่ฝึกงานและสถานที่ฝึกงานมากมาย บริษัทที่ต้องการ ประกาศ ฝึกงาน รับนักศึกษาฝึกงาน ฝึกงานต่างประเทศ สามารถมาประกาศฝึกงานฟรี กับเราได้ เพราะพวกเราเป็นแหล่งฝึกงานที่ดีที่สุดในประเทศไทย

แชร์งานนี้
บริษัท เครือแอทโฮม (athomegroup) จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0125553009811   โดยได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเพื่อทำหน้าที่บริหารสินทรัพย์ นโยบายของบริษัท คือ บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริหารสินทรัพย์ บริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans :NPL) ที่ได้จากการขายทอดตลาด ยังมีนโยบายการซื้อทรัพย์สินรอการขายจากสถาบันการเงินอื่น(Non Profit Asset: NPA) การขายฝาก เพื่อมาปรับปรุง(Renovate) บริหารจัดการทั้งการขายหรือเช่าอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ติดต่อเรา http://www.athomeproperty.net/index.php