มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 133 views

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ดำเนินงานทางด้านการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล โดยเป็นผู้สนับสนุนเบื้องหลังในการให้ชุมชนสามารถจัดการศึกษาให้ลูกหลานของตนเองในรูปแบบของการศึกษาทางเลือก โดยเน้นใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ บูรณาการ และเชื่อมโยง โดยใช้รากเหง้า วัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนและสังคมเป็นรากฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้

ติดต่อเรา http://www.cyfthai.org