บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) 89 views

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ได้โพส 7 ตำแหน่ง

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) Feed Ingredients Trading Business Group (a member of Charoen Pokphand Group of Companies) We do the business of agribusiness trading firm. We provide quality products to both domestic and international to serve the world increasing demand. Our headquarter is in Bangkok, Thailand. Our operation branches are in Turkey, Russia, China, Vietnam, India, Laos, Cambodia, Bangladesh and etc.