“เด็กฝึกงาน.com” เสนอ 7 โครงการ เพื่อ “แรงงานยุคใหม่” 745 views

ทีมงานเว็บไซต์เด็กฝึกงานดอทคอม ร่วมประชุมกับนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เสนอ 7 โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงาน โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย หวังให้ระบบการบริหารจัดการของกระทรวงฯ มีเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา ที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เว็บไซต์เด็กฝึกงานดอทคอม โดยมี พลเอกดุสิต เครือใย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, นายคงกฤช ยอดเยี่ยม ผู้บริหาร และนางสาวศศิวิมล เสียงแจ้ว ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมกับ นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงาน 7 โครงการ ดังนี้  1. โครงการจัดหานักศึกษาฝึก(ทำ)งานสำหรับธุรกิจSME 2. โครงการระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อเก็บสถิติการมีงานของบัณฑิตใหม่ 3. โครงการระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน 4. โครงการแบบทดสอบความถนัดและความเหมาะสมทางอาชีพ 5. โครงการระบบลงทะเบียน Freelance 6. โครงการระบบกล้องวงจรปิด และ 7. โครงการประชาสัมพันธ์ปรับภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรผ่านทางช่องสื่อออนไลน์ต่างๆ

หลังเสร็จสิ้นการประชุม นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ทั้ง 7 โครงการที่เด็กฝึกงานดอทคอม นำเสนอนั้น สอดคล้องกับหน้าที่และนโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่เน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และการจับคู่ระหว่างแรงงานกับผู้ประกอบการอยู่แล้ว โครงการดังกล่าวเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะกระทรวงแรงงาน มีหน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงาน แต่มีบุคลากรค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากนัก หากจะพัฒนา อาจจะต้องเน้นด้านการบริการจัดการ รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ ซึ่งจะช่วยให้ระบบการบริหารจัดการของกระทรวงฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย

นอกจากนี้ นายอนุรักษ์ รองปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานในกระทรวงแรงงาน ค่อนข้างกระจัดกระจาย และไม่มีการรวบรวมเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งข้อมูลตลาดแรงงานที่ทางกระทรวงแรงงานมีอยู่ยังไม่กว้างขวางเพียงพอ หากจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมหารือเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และแบ่งปันข้อมูลแต่ละหน่วยงานให้เกิดการเชื่อมโยงกัน รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลตลาดแรงงานให้ครอบคลุม และถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

นายอนุรักษ์ รองปลัดกระทรวงฯ ยังได้แนะนำทีมงานเว็บไซต์เด็กฝึกงานดอทคอมว่า ทั้ง 7 โครงการเป็นโครงการที่ดี ควรจะไปเสนอต่อหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มเติมอย่าง ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ กรมจัดหางาน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก อาจจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว