รัฐบาลฯ ให้ทุนประจำปี 2560 (บุคคลทั่วไประดับปริญญา) 93 views

ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

 

มีทั้งหมด 6 ประเภททุน  

1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา

    มีจำนวน 51 หน่วยทุน รวม 60 ทุน

 

2. ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ

   ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 105 หน่วยทุน รวม 108 ทุน

 

3. ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

    มีจำนวน 3 หน่วยทุน รวม 3 ทุน

 

4. ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 3 ทุน

 

5. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

    มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 3 ทุน

 

6. ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2559

    (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 4 หน่วยทุน รวม 4 ทุน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/2gJ2sYk