ยกระดับการฝึกงาน ทีมเด็กฝึกงาน.com เข้าพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 857 views

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะทีมงานเว็บไซต์เด็กฝึกงาน.com นำโดย พลเอก ดุสิต เครือใย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นางสาวศศิวิมล เสียงแจ้ว ผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมงาน เข้าพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์ กำจร ตติยกวี โดยได้หารือถึงการพัฒนาระบบการศึกษาไทย ให้สอดคล้องกับโครงการ “ไทยแลนด์ 4.0” การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากเวอร์ชั่น 3.0 เป็นเวอร์ชั่น 4.0 หรือจากประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิต “เชิงอุตสาหกรรมหนัก” ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย “เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

ทีมงานเด็กฝึกงานเข้าพบปลัดกระทรวงศึกษา1

โดยเว็บไซต์เด็กฝึกงาน.com นำเสนอการใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ หรือ A.I. (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์ สามารถหาเหตุผล และเรียนรู้ได้เอง มาปรับใช้กับการกระทรวงศึกษา ในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูล ที่มีประโยชน์ต่อส่วนการศึกษา และได้กล่าวถึงปัญหานักศึกษาไทยจบใหม่ได้งานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น นักเรียน นักศึกษา ไม่ได้ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน เรียนไม่ตรงสายเพราะเลือกเรียนตามกระแสนิยม ขาดการเตรียมตัวที่ดี รวมไปถึง มีทักษะไม่พอกับตำแหน่งงาน จึงเกิดเป็น โครงการ ”แนะ(น้องให้ถูก)แนว” ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การสร้างค่านิยม ให้นักเรียนรุ่นใหม่ อยากค้นหาตัวเอง ซึ่งวิธีการดำเนินโครงการ เว็บไซต์เด็กฝึกงาน.com จะสร้างสื่อรณรงค์และให้ความรู้ด้านอาชีพ และไปถึงแนะนำแนวทาง การ Admission ให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ

ทีมงานเด็กฝึกงานเข้าพบปลัดกระทรวงศึกษา2

นอกจากนี้เว็บไซต์เด็กฝึกงาน.com ยังได้กล่าวถึง การสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกงานในต่างประเทศ (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงาน ของต่างประเทศ และนำมาปรับใช้ในประเทศไทย กระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ

intern ฝึกงานต่างประเทศ
คณะทีมงานเด็กฝึกงาน.com เป็นทีมงานรุ่นใหม่ที่มองเห็นปัญหาการศึกษาในปัจจุบัน  และอยากนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการศึกษาของไทย ต่อยอดไปถึงการพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป