ทีมงานเว็บไซต์เด็กฝึกงาน เข้าพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2 654 views

หลังจากที่ได้เข้าพบท่านปลัดกระทรวง รศ.นพ. กำจร ตติยกวี เมื่อครั้งที่แล้วและได้หารือกันถึงการยกระดับการฝึกงานและการปฏิรูประบบการศึกษาให้เข้าสู่ยุค 4.0

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 ทีมงานเว็บไซต์เด็กฝึกงาน ได้นำโครงสร้างระบบ โครงการระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อเก็บสถิติการมีงานทำของบัณฑิตใหม่ เพื่อการจัดการข้อมูลที่สมบูรณ์และรวดเร็ว ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เก็บข้อมูลสถิติการได้งานของบัณฑิตจบใหม่เพื่อนำมาวิเคราะห์ในด้านต่างๆ เช่น อัตราการว่างงานของบัณฑิต และ สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานประเทศ โดยได้นำเสนอ โครงสร้างระบบแบบคร่าวๆ และขอความสนับสนุน ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้นำระบบไปใช้ในส่วนการศึกษาทั่วประเทศ 

บัณฑิตจบใหม่

และโครงการศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อ ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้กับ เด็กขาดโอกาสได้รับความรู้อย่างเท่าเทียม สามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา และ ครู อาจารย์ สามารถตรวจวัดผล ประเมินผลการเรียนของนักเรียนได้ บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการ โดยเมื่อในวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้เข้าพบ คุณประพาฬพงษ์ มากนวล  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทางทรูมีความสนใจโครงการ โดยทาง ทรู จะเป็นผู้นำโครงการเข้าสู่โรงเรียน กว่า 3,000 แห่ง ทั่วไปประเทศ 

480854-plenty-of-innovation-in-elearning-despite-reported-slowdown

ทั้งนี้ ทางท่านปลัดทระทรวงมีความยินดีที่จะแนะนำโครงการระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อเก็บสถิติการมีงานทำของบัณฑิตใหม่และโครงการศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ ให้กับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เด็กฝึกงาน.comเข้าพบกระทรวงศึกษาธิการ

คณะทีมงาน เด็กฝึกงาน.com เป็นทีมงานรุ่นใหม่ที่มองเห็นปัญหาการศึกษาในปัจจุบัน  และอยากนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการศึกษาของไทย ต่อยอดไปถึงการพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป